Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Οι άξονες και οι θεματικές περιοχές του προγράμματος μας είναι οι παρακάτω:

Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

Τα παιδιά μέσα από τους στόχους του προγράμματος μας εκπαιδεύονται σε κοινωνικές δεξιότητες, ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και αναγνώριση συναισθημάτων, ενίσχυση της προσωπικότητας και της ταυτότητας του καθενός, αυτορρύθμιση, επίλυση συγκρούσεων, τακτικές αυτοπροστασίας αλλά το πιο σημαντικό για εμάς είναι να μπορούν να λειτουργούν με την ευθύνη του εαυτού απέναντι και μέσα στην ομάδα των συνομηλίκων.

Φυσικές επιστήμες

Οι φυσικές επιστήμες αποτελούν ιδιαίτερα στην προσχολική εκπαίδευση, το ιδανικό πεδίο για οικοδόμηση της γνώσης μέσα από τον εμπειρικό έλεγχο της καθημερινής ζωής. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά, από πολύ νωρίς, αποκτούν την αίσθηση των φυσικών φαινομένων και διαμορφώνουν τη δική τους αλήθεια για την πραγματικότητα μέσα από τις εμπειρίες και τις διαισθητικές αντιλήψεις τους. Συνδέουμε και συσχετίζουμε το πεδίο των φυσικών επιστημών λειτουργικά με την πραγματική ζωή αλλά και την κουλτούρα της ηλικίας.

Ανάπτυξη και καλλιέργεια του λόγου

Σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, ο λόγος δεν ταυτίζεται μόνο με τη γραφή και ανάγνωση αλλά περισσότερο με την επικοινωνία του ανθρώπου και την ανάγκη του να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο κοινωνικό σύνολο. Η περιοχή του λόγου συνιστά ένα μεγάλο πεδίο στην ανάπτυξη του παιδιού. Επιπλέον η νέα διδακτική προσέγγιση για τη φωνολογική λειτουργία και γνώση στο νηπιαγωγείο είναι ο αναδυόμενος γραμματισμός (η γνώση που επιτυγχάνει μόνο του το παιδί αφού έχουμε πριν δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα για να κάνει τις φωνημικές συνδέσεις) και ο οποίος δεν πρέπει να συγχέεται με τη συστηματική γραφή, ανάγνωση όπως αυτά διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο.

Μαθηματικά

Οι προμαθηματικές δεξιότητες στο νηπιαγωγείο αναφέρονται σε έννοιες. Μέσα από τις δραστηριότητες στοχεύουμε οργάνωση αποτελεσματικών τρόπων επεξεργασίας και στρατηγικών. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στις μετρήσεις, συσχέτιση ποσοτήτων και συγκρίσεις, διάταξη, ταξινόμηση, αντιστοίχιση, αναπαράσταση σχημάτων, σειριοθέτηση, απαρίθμηση, επίλυση προβλήματος είναι διεργασίες οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων στο μέλλον.

Γλώσσα και πολιτισμός

Η ξένη γλώσσα στην προσχολική ηλικία αφορά περισσότερο στη γλωσσική-πολιτισμική επαφή και εξοικείωση των μικρών παιδιών μέσα από δραστηριότητες παιχνιδιού και αξιοποίησης των εμπειριών τους. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι τα παιδιά μέσα από νέα γλωσσικά ερεθίσματα και κώδικες κατακτούν γενικότερες δεξιότητες λόγου ενώ γίνονται καλύτεροι ακροατές και συζητητές.

Φυσική αγωγή και ψυχοκινητική ανάπτυξη

Το σώμα για τον άνθρωπο και ειδικά για το παιδί είναι ένα σπουδαίο εργαλείο γνώσης. Η αυτοεικόνα μας και η σχέση με το σώμα αποτελούν βασικούς δείκτες για την ευημερία μας. Η φυσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο πραγματοποιείται μέσα από κατάλληλα κινητικά προγράμματα με στόχους την κινητική βελτίωση και ανάπτυξη των παιδιών αλλά και τη βιωματική γνωριμία με την έννοια του χώρου, δεξιότητες «κλειδιά» για την ανάπτυξη του παιδιού σε γνωστικό αλλά και κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο. Επιπλέον του πεδίου λειτουργεί και αθλητικό club, όπου τα παιδιά ακολουθούν κυκλικό πρόγραμμα εκμάθησης αθλημάτων, ενώ οι γονείς λαμβάνουν αξιολογήσεις για τις φυσικές κλίσεις, ενδιαφέροντα και δεξιότητες του παιδιού τους.

Τέχνες

Εικαστικά, θέατρο, μουσική, οπτικοακουστική έκφραση. Οι τέχνες είναι διαχρονικά ένας τρόπος επικοινωνίας για τον άνθρωπο. Τα παιδιά μέσα από τα εικαστικά δημιουργούν, εκφράζονται συναισθηματικά αλλά και το αντίστροφο: ερμηνεύουν τα συναισθήματα τους μέσα από την αναπαράσταση και τους συμβολισμούς των εικαστικών τεχνών. Στο πρόγραμμα εντάσσεται η θεατρική παιδεία και η εμψύχωση η οποία προσφέρει στα παιδιά ολοκληρωμένους τρόπους ατομικής έκφρασης μέσα από το συνδυασμό σκέψης, κίνησης και φώνησης.

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας

Τα παιδιά μας ζούνε πλέον σ’ ένα πληροφοριακό, ψηφιακό και τεχνολογικό περιβάλλον και αλληλεπιδρούν μέσα από αυτό. Η φιλοσοφία μας είναι να διδάξουμε στα παιδιά ν’ αξιοποιούν προς όφελος τους τα νέα εργαλεία και παράλληλα να σταθούν κριτικά απέναντι διαπιστώνοντας ότι η φυσική ανθρώπινη αλληλεπίδραση είναι αναντικατάστατη.

Μουσική

Το πρόγραμμα της μουσικής στοχεύει στην ανάπτυξη των ακουστικοφωνητικών λειτουργιών, της ποιοτικής διάκρισης των ήχων, ανάγνωση ρυθμικών μοτίβων, εκτέλεση οδηγιών, γνωριμία με τα μουσικά όργανα και το μουσικό πολιτισμό. Διδάσκεται από εξειδικευμένη, για τις μικρές ηλικίες, μουσικοπαιδαγωγό.