logo
espa
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα μας υιοθετεί τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
Καινοτομία
Προγράμματα σύγχρονης διδασκαλίας και ειδικών εκπαιδευτικών στόχων στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος
Εκδηλώσεις
Παραστάσεις των παιδιών, συμμετοχή σε ανοιχτές εκδηλώσεις, κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις
Επιπλέον Παροχές
Eπιπλέον δράση αλλά και αίσθημα ασφάλειας μιας και διεξάγονται μέσα στο Νηπιαγωγείο

Η προσέγγισή μας

IMG 2689
Είμαστε μια ολοκληρωμένη δομή προσχολικής αγωγής (Παιδικός Σταθμός- Νηπιαγωγείο) με νέα παιδαγωγική θεώρηση.
Ο προσανατολισμός του προγράμματός μας είναι η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ανάγκες της εποχή μας και παρουσιάζεται μέσα από συγκεκριμένους στόχους στη συνέχεια:
• Το κοινωνικοποιητικό παιδαγωγικό μας πρόγραμμα έχει δομή, στόχους και προτάσεις για κάθε παιδί. Στοχεύει στην ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης των παιδιών μέσα από τις σχέσεις τους με τους συνομήλικους (κουλτούρα συνομηλίκων). Μέσα από συστηματική μελέτη και σχεδιασμό τόσο για κάθε παιδί όσο και για την ομάδα συνολικά, το κάθε παιδί υποστηρίζεται με κατάλληλους παιδαγωγικούς τρόπους και τακτικές για να αναπτύξει ικανότητες όπως οργάνωση του παιχνιδιού και των εργασιών με ατομική και συλλογική ευθύνη της ομάδας, αποτελεσματική διαχείριση των διαφορών που ανακύπτουν με τα άλλα παιδιά, συνεργασία και λειτουργία δίχως την παρέμβαση του ενήλικα με τρόπο που να επιτυγχάνει την ισορροπία ανάμεσα στην έκφραση και στην ικανοποίηση των δικών του επιθυμιών αλλά και στην αναγνώριση των επιθυμιών των άλλων, αναγνώριση και τήρηση κοινωνικών κανόνων που τα ίδια τα παιδιά διαμορφώνουν, καλλιέργεια του λόγου μέσα από την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά διαμέσου των δικών τους σεναρίων στο ελεύθερο παιχνίδι.
• Στο οργανωμένο μαθησιακό πρόγραμμα τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη δουλειά σε μικρές ομάδες (ομαδοσυνεργατική) την οποία συντονίζει ο εκπαιδευτικός ώστε όλοι να συμμετέχουν και να ενεργοποιούνται στην επεξεργασία των γνωστικών – μαθησιακών θεμάτων. Οι τομείς που το αναλυτικό πρόγραμμα οριοθετεί είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη του λόγου, οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, η μουσική, η ψυχοκινητική ανάπτυξη, οι τέχνες,η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.
• Υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση, εποπτεία και υποστήριξη του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, για την αποτελεσματική εφαρμογή της παραπάνω παιδαγωγικής προσέγγισης.
• Επιπλέον τα ειδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια (ξένης γλώσσας, μεταλλόφωνου, τεχνολογίας, αθλημάτων) σε μικρές ομάδες, δίνουν τη δυνατότητα στο γονιό να «χτίσει» την εκπαίδευση του παιδιού του ανάλογα πάντα με τις ανάγκες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του.
• Στο νηπιαγωγείο μας, επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για σχεδιασμό προγραμμάτων ειδικών εκπαιδευτικών στόχων και πρώιμης παρέμβασης για παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες.
• Επιδιώκουμε και διατηρούμε σταθερές συνεργασίες με άλλες ειδικότητες όπως θεατρικές ομάδες,δημιουργικά εργαστήρια και συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικές δράσεις και σχέδια, με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών στην αποτελεσματική και πρακτική λειτουργία της ζωής.
• Λειτουργούμε και οργανώνουμε επιμόρφωση και ομάδες γονέων με συμβουλευτική υποστήριξη από Παιδοψυχίατρο και Ψυχολόγο.
Γιατί σε εμάς;
Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι μια παιδαγωγική αντίληψη η οποία βλέπει το παιδί και τον εκπαιδευτικό ως ενεργά, δρώντα υποκείμενα που οικοδομούν από κοινού τη γνώση της ζωής. Ο δάσκαλος γνωρίζει τον μαθητή και ο μαθητής τον δάσκαλο. Γιατί στο Νηπιαγωγείο δεν μπορούμε να μιλάμε για τυπική σχολική μάθηση αλλά για προετοιμασία των παιδιών για το ρόλο του μαθητή. Και αυτός ο ρόλος προϋποθέτει ποικίλες ικανότητες και εκπαίδευση σε δεξιότητες ώστε το παιδί να μάθει να τις ενεργοποιεί για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του στα περιβάλλοντα που διαβιεί. Αυτές αφορούν σε συνδυασμό ικανοτήτων όπως στρατηγικές επεξεργασίας της γνώσης και αποτελεσματικής κοινωνικής λειτουργίας, η αυτορρύθμιση, η διατήρηση της συζήτησης πάνω στο παιχνίδι, η επίλυση προβλημάτων τόσο στο μαθησιακό σκέλος όσο και στις κοινωνικές τους σχέσεις, η ικανότητα επεξεργασίας των ερεθισμάτων από τον γύρω κόσμο, η διαχείριση συγκρούσεων είναι κάποιες από αυτές.
Σε μας λοιπόν, η καλλιέργεια της γνώσης και η προετοιμασία για μια ζωή με ταυτότητα δεν είναι ιδεολόγημα, αλλά τρόπος να ζούμε και να δουλεύουμε συστηματικά με τα παιδιά μέσα από ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πλαίσιο και με καθαρό προσανατολισμό.
  «Κάθε άνθρωπος μπορεί να ζήσει την παιδική ηλικία όπως δικαιούται σαν παιδί»

Απόλυτη υγιεινή, ασφάλεια

Δίνουμε στο παιδί ερεθίσματα αισθητικής και πολιτισμικής αγωγής μέσα από την δική μας άποψη για το σημαντικό ρόλο του περιβάλλοντος στην προσχολική εκπαίδευση

Ολόπλευρη ανάπτυξη

Κοινωνική και συναισθηματική γνώση. Η προσωπικότητα του ανθρώπου αναδεικνύει τη γνώση του ενώ η γνωστική κοινωνική και συναισθηματική ικανότητα συνδέονται στενά μέσα στον άνθρωπο.

Νέες διδακτικές προσεγγίσεις

Τα παιδιά διαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διεργασίες το δικό τους τρόπο να μαθαίνουν μέσα από την επίγνωση των αναγκών τους “Μη δώσεις στον πεινασμένο ένα ψάρι, μάθε του πώς να ψαρεύει" (κινέζικο ρητό) Εμείς δίνουμε έμφαση στα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου και στις ατομικές διεργασίες Σκοπός είναι ο μαθητής να λειτουργεί ως ενεργό υποκείμενο στη γνώση μέσα σ’ ένα συλλογικό πλαίσιο.

Ατομική Αξιολόγηση

Δίνουμε έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας του κάθε παιδιού στο πλαίσιο της συλλογικής λειτουργίας της ομάδας. Εντοπίζουμε τα ιδιαίτερα δυνατά και αδύνατα σημεία στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει και διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους συνομηλίκους του.

Στο κέντρο ο μαθητής

Βιωματική - κοινωνική μάθηση, επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, κοινωνικές δράσεις, κοινωνική αλληλεγγύη και projects συνδέονται με τα αναπτυξιακά στάδια κάθε ηλικίας αλλά και τις κοινωνικές εμπειρίες των μαθητών έτσι ώστε να έχουν νόημα για τα παιδιά.

Συνεργασία με την οικογένεια

Μέσα από ενημερώσεις και ομιλίες, εβδομαδιαία ενημέρωση, καθημερινή αλληλογραφία και επικοινωνία. Υποστήριξη και συμβουλευτική ενίσχυση.

Θετικές στάσεις απέναντι στη γνώση

Κοινωνική και συναισθηματική γνώση βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση. Η προσωπικότητα του ανθρώπου αναδεικνύει τις γνώσεις του ενώ η ακαδημαική μόρφωση ενισχύει το κοινωνικό μας προφίλ.

Διατροφικές αξίες

Διαμόρφωση θετικών στάσεων και κοινωνικών συμπεριφορών οι οποίες σχετίζονται με το φαγητό γενικότερα.

Πληροφορίες - Εγγραφές

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε μία συνάντηση με την υπεύθυνη ενημέρωσης.
Επικοινωνία!

Ενημερωτικό εντυπο

Κατεβάστε και διαβάστε το ενημερωτικό έντυπό μας!
Λήψη

Αριστεία - Διακρίσεις

 • 1

  Το σχολικό έτος 2018-19 σε πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ψηφιακής δημιουργίας, που συνδιοργάνωσαν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» με θέμα «Οδική Ασφάλεια Παντού και Πάντα!», το Νηπιαγωγείο μας απέσπασε το 2ο βραβείο στην κατηγορία των τηλεοπτικών κοινωνικών σποτ. Το σποτ είχε τίτλο «Μένω Ορατός στο Σκοτάδι»
 • 2

  Το σχολικό έτος 2011-2012 βραβευτήκαμε από το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από το θεσμό «Αριστεία και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» για το project «Turbinegeneration - Η ταυτότητα του χώρου». Μια εκπαιδευτική συνεργασία για την τέχνη με το French School of Benjiing και την Tate Modern London.
 • 3

  Το σχολικό έτος 2007-2008 η Unicef απένειμε στο νηπιαγωγείο μας πανελλήνια διάκριση για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους», που διοργάνωσε η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unicef σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Τα Πρόσφατα Νέα Μας

 • Viber 2024 07 11 11 24 53 644
 • Viber 2024 07 11 11 24 53 693
 • Viber 2024 07 11 11 24 54 735
 • Viber 2024 07 11 11 24 54 857
 • Viber 2024 07 11 11 24 54 883
 • Viber 2024 07 11 11 24 55 846
 • Viber 2024 07 11 11 24 55 879
 • Viber 2024 07 11 11 24 56 072
 • Viber 2024 07 11 11 24 56 101

Μια εξαιρετική ευκαιρία για ανάπτυξη και μάθηση!

Στο θερινό τμήμα (summer school) τα παιδιά συμμετέχουν σε πρωτοποριακό πρόγ...
Περισσότερα →
 • Viber 2024 06 26 13 21 43 550
 • Viber 2024 06 26 13 21 43 397
 • Viber 2024 06 26 13 21 43 186
 • Viber 2024 06 26 13 21 43 008
 • Viber 2024 06 26 13 21 42 869
 • IMG 2043
 • IMG 1937
 • IMG 1735
 • IMG 1718
 • IMG 1692
 • IMG 1631
 • IMG 1597
 • IMG 1583
 • IMG 1565
 • IMG 1541
 • IMG 1501
 • 0D2A1403
 • 0D2A1374
 • 0D2A1345
 • 0D2A1304
 • 0D2A1303
 • 0D2A1275
 • 0D2A1242
 • 0D2A1215
 • 0D2A1202
 • 0D2A1197
 • 0D2A1196
 • 0D2A1143
 • 0D2A1138
 • 0D2A1115
 • 0D2A1102
 • 0D2A0871
 • 0D2A0815
 • 0D2A0812
 • 0D2A0771
 • 0D2A0771
 • 0D2A0812
 • 0D2A0815
 • 0D2A1242
 • 0D2A1215
 • 0D2A1202
 • 0D2A1197
 • 0D2A1196
 • 0D2A1143
 • 0D2A1138
 • 0D2A1115
 • 0D2A1102
 • 0D2A0871
 • 0D2A1275
 • 0D2A1303
 • IMG 1631
 • IMG 1597
 • IMG 1583
 • IMG 1565
 • IMG 1541
 • IMG 1501
 • 0D2A1403
 • 0D2A1374
 • 0D2A1345
 • 0D2A1304
 • Viber 2024 06 26 13 21 43 550
 • Viber 2024 06 26 13 21 43 397
 • Viber 2024 06 26 13 21 43 186
 • Viber 2024 06 26 13 21 43 008
 • Viber 2024 06 26 13 21 42 869
 • IMG 2043
 • IMG 1937
 • IMG 1735
 • IMG 1718
 • IMG 1692

Καλοκαιρινή γιορτή

Οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου ζωντάνεψαν το παραμύθι της Αρχοντίας Καθάρι...
Περισσότερα →
 • Viber 2024 06 19 23 47 55 307
 • Viber 2024 06 19 23 47 55 239
 • Viber 2024 06 19 23 47 55 190
 • Viber 2024 06 19 23 47 55 121
 • Viber 2024 06 19 23 47 55 069
 • Viber 2024 06 19 23 47 54 996
 • Viber 2024 06 19 23 47 54 901
 • Viber 2024 06 19 23 44 56 256

Εργαστήρι Tae Kwon Do

Στο τελευταίο μάθημα του εργαστηρίου του Tae Kwon Do, δείξαμε στους φίλ...
Περισσότερα →
Άνοιγμα